Hledej

Online katalog

Přihlášení

 x 

poptávka je prázdná

Podmínky použití

 

1. Úvodní ustanovení


1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen ,,podmínky použití") společnosti Dušan Dostálek - MAJDU, Obchodní areál Hatě, 261 01 Příbram III/524, IČO: 15863794 (dále jen
,,provozovatel") upravují podmínky pro užívání online interaktivního katalogu a poptávkového webu na internetové adrese: majdu.cz

 

1.2. Podmínky použití stanovují, že online katalog není provozován a neslouží jako internetový obchod(eShop), skrze který lze prezentované zboží přímo nakoupit. Jediný proces realizovatelný na webové stránce, je pouze odeslání poptávky, na jejímž základě je poptávajícímu zaslána oficiální nabídka dle aktuálních zásob a cen. Nabídka zaslaná poptávajícímu a následná objednávka poptávajícího, tedy samotný nákup zboží, je již realizován mimo webové rozhraní standardním obchodním procesem a nevztahují se na něj obchodní podmínky provozování internetového obchodu.


1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


1.4. Poptávající bere na vědomí, že u zboží uvedené údaje a ceny jsou orientačního charakteru.


2. Uživatelský účet


2.1. Poptávající (dále jen ,,uživatel") může provádět poptávku zboží bez registrace přímo z
webového rozhraní.


2.2. V případě registrace na webové stránce, může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen ,,uživatelský účet"). Ze svého uživatelského účtu může provádět poptávku zboží.


2.3. Při registraci na webové stránce je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené v uživatelském účtu jsou při poptávce zboží považovány provozovatelem za správné.


2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského
účtu.


2.5. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.


2.6. Provozovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti z
případné kupní smlouvy.


2.7. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, nebo ukončení provozu katalogu.


3. Forma vztahu provozovatele a uživatele


3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webové stránce je informativního charakteru a provozovatel přijetím poptávky od poptávajícího neuzavírá kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.


3.2. Webové rozhraní obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny bez i včetně daně z přidané hodnoty. Jedná se o ceny orientační, finální ceny obdrží poptávající po odeslání poptávky provozovateli v oficiální nabídce.


3.3. Webové rozhraní obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Jedná se taktéž o ceny orientační, finální ceny obdrží poptávající po odeslání poptávky
provozovateli v oficiální nabídce.


3.4. Před zasláním poptávky provozovateli, je uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do poptávky vložil, a to i s ohledem na možnost uživatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do poptávky.


3.5. Provozovatel neprodleně po obdržení poptávky toto obdržení uživateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uživatelem uvedenou v uživatelském účtu či v poptávce (dále jen „elektronická adresa uživatele“).


3.6. Smluvní vztah mezi provozovatelem a poptávajícím odesláním poptávky ani jiným úkonem
realizovaným na webové stránce nevzniká.

 

4. Cena zboží, platební podmínky a doručení

 

4.1. Webová stránka provozovatele neslouží jako internetový obchod, je-li tak u zboží či služby uvedena cena, je pouze informativního charakteru a nejsou tyto nikterak závazné.


4.2. Závazné cenové podmínky, platební podmínky, přepravní podmínky a dodání zboží jsou řešeny individuálně až na základě oficiální nabídky v rámci standardního obchodního styku realizovaného mimo tyto webové stránky.


5. Ochrana osobních údajů


5.1. Ochrana osobních údajů, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a údaje se zpracovávají ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a ovolném pohybu těchto údajů.


5.2. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále
společně vše jen jako „osobní údaje“).


5.3. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li uživatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení uživateli. Příjem těchto sdělení může uživatel kdykoli odhlásit.


5.4. Zpracováním osobních údajů uživatele může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Dále již nebudou osobní údaje provozovatelem bez předchozího souhlasu uživatele
předávány třetím osobám.


5.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro účely provozu uživatelského účtu a nezbytnou pro účely oprávněných zájmů správce. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.


5.6. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.


6. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies


6.1. Pokud uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem provozovatele na elektronickou adresu uživatele, souhlasí dále i se zasíláním obchodních sdělení provozovatele na elektronickou adresu uživatele.


6.2. Uživatel si je vědom, že pro správné použití webového rozhraní je třeba ukládat tzv. cookies na jeho počítač a souhlasí s ukládáním.


7. Závěrečná ustanovení


7.1. Pokud vztah založený na Podmínkách použití obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva uživatele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.


7.2. Je-li některé ustanovení Podmínek použití neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co
nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.


7.3. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Dušan Dostálek - MAJDU, Obchodní areál Hatě, 261 01 Příbram III/524, adresa elektronické pošty majdu@majdu.cz,
telefon +420 318 631 908.

 

Reklamační řád


O prodejci
Kontakt